foto1

Bardzo ciekawe pozycje...

foto1

Dobrze wyposażona pracownia...

foto1

Dobre warunki do pracy i nauki...

foto1

Bogaty księgozbiór...

foto1

Cały czas dokupujemy nowe...


Dzisiaj jest: 21 Maj 2019    |    Imieniny obchodzą: Tymoteusz, Wiktor, Kryspin

 

 

REGULAMIN KONKURSU POETYCKIEGO

„Poetycko o gminie Jednorożec”

1. Organizator konkursu

Gminna Biblioteka Publiczna w Jednorożcu

2. Cele konkursu

- rozwijanie wrażliwości na piękno „małej ojczyzny”

- upowszechnianie piękna i wartości poezji,

- popularyzacja twórczości literackiej,

- rozwijanie wyobraźni

- kształtowanie postaw literackich

4. Temat

Temat konkursu: Poetycko o gminie Jednorożec – jest to temat konkursu nie tytuł wierszy. Wiersze powinny nawiązywać do gminy Jednorożec, miejsc, obiektów, wydarzeń, ludzi, przyrody, itp. Każdy wiersz napisany na powyższy temat musi mieć swój własny tytuł zgodny z treścią wiersza

5. Uczestnicy konkursu

Konkurs adresowany jest do wszystkich mieszkańców gminy Jednorożec z podziałem na następujące kategorie wiekowe:

I. szkoła podstawowa

II. gimnazjum

III. liceum

IV. osoby dorosłe

6. Warunki konkursu

- Każdy uczestnik do konkursu może zgłosić jeden wiersz.

- Utwór poetycki musi być napisany przez jednego autora.

- Do konkursu zostaną dopuszczone utwory, które w sposób oczywisty będą nawiązywały do tematu konkursu.

- Każdy wiersz musi zostać opatrzony czytelną metryczką zawierającą następujące dane: kategoria wiekowa, imię i nazwisko autora, dokładny adres oraz telefon kontaktowy.

- Utwór poetycki może być napisany dowolnym stylem na komputerze lub ręcznie czytelnym pismem.

- Wiersze nie mogą zawierać treści obrażających osoby trzecie.

- Absolutnie zakazane są wszelkie formy plagiatu, prace takie nie będą podlegały ocenie!

- Prace należy składać w Gminnej Bibliotece Publicznej w Jednorożcu.

- Do prac uczestników obowiązkowo musi zostać dołączone oświadczenie (załącznik nr 1), że utwory nie były dotychczas publikowane i nie zostały ściągnięte z żadnych stron internetowych czy książek. Oświadczenie powinno być podpisane przez uczestnika czytelnym pismem.

- Organizator nie zwraca nadesłanego tekstu i zastrzega sobie prawo do publikacji wybranego utworu w lokalnej prasie, publikacjach książkowych i stronie internetowej.

- Nadesłanie prac jest jednoznaczne z uznaniem regulaminu.

7. Nagrody i kryteria oceniania

Ocena wierszy zostanie dokonana przez specjalnie wybraną przez organizatora komisję.

- Jury z nadesłanych prac wybierze trzy pierwsze miejsca w każdej kategorii.

- Prace będą oceniane według następujących kryteriów:

* Wartość merytoryczna wiersza: konstrukcja, środki stylistyczne i składniowe, ect.

* Wartości artystyczne i oryginalność.

- Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej Gminnej Biblioteki Publicznej w Jednorożcu oraz na facebooku Gminnej Biblioteki Publicznej w Jednorożcu.

- Nagrodzeni uczestnicy zostaną powiadomieni przez organizatora telefonicznie.

- Na laureatów czekają nagrody rzeczowe.

- Decyzje jury są ostateczne i niepodważalne.

8. Czas trwania

- Wiersze można zgłaszać do 25.05.2018. Liczy się data wpływu pracy konkursowej do naszej jednostki.

- Konkurs zostanie rozstrzygnięty do dnia 30.05.2018.

- Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej: www.biblioteka-jednorozec.pl. oraz na facebooku Gminnej Biblioteki Publicznej w Jednorożcu.

- Nagrodzeni uczestnicy zostaną powiadomieni przez organizatora telefonicznie.

9. Postanowienia końcowe

- Regulamin jest dostępny dla wszystkich uczestników konkursu i będzie udostępniony na żądanie.

- Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe wpisanie danych przez uczestników konkursu.

Wszelkie dodatkowe informacje na temat konkursu będą udzielane w Gminnej Bibliotece Publicznej w Jednorożcu od poniedziałku do piątku lub pod nr tel. 29 752 56 81.                

 

Jednorożec dn.,…………………….                                                 Załącznik nr 1    

OŚWIADCZENIE

            Oświadczam, iż wiersz pt. ……………………………………………………… zgłoszony do konkursu „Poetycko o gminie Jednorożec” jest dziełem mojej oryginalnej twórczości, nie jest obciążony jakimikolwiek prawami autorskimi osób trzecich, ani nie narusza jakichkolwiek przepisów prawa i interesów dóbr osób trzecich.

…………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………….

                                                                                                                                                    czytelny podpis

Wójt Gminy Jednorożec zgodnie z §16 i §17 uchwały nr XXXIII/183/2017 Rady Gminy Jednorożec  z dnia 8 listopada 2017r.w sprawie „Rocznego Programu Współpracy Samorządu Gminy Jednorożec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2018rok, zaprasza               do zgłaszania kandydatur na członka komisji konkursowej.
Kandydatem na członka komisji konkursowej może zostać każdy przedstawiciel organizacji pozarządowej mającej siedzibę na terenie Gminy Jednorożec lub działającej na rzecz jego mieszkańców, pod warunkiem, że organizacja którą reprezentuje, nie bierze udziału w konkursie ofert na realizacje zadań publicznych w 2018r.
Zgłoszenie powinno zawierać imię i nazwisko kandydata, nazwę, adres oraz charakterystykę organizacji którą reprezentuję. Zgłoszenie kandydatów następuje  w terminie 7 dni od ukazania się niniejszego komunikatu na stronie internetowej Gminy oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Jednorożec.
Przedstawicieli organizacji pozarządowych wybiera Wójt spośród zgłoszonych kandydatur.

 
 

Krzysztof Stancel /-/
Wójt Gminy Jednorożec

OBWIESZCZENIE DYREKTORA GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ w JEDNOROŻCU O PISEMNYM PRZETARGU OFERTOWEGO NA SPRZEDAŻ  KLACZY RASY HUCULSKIEJ GNIADO SROKATEJ O NAZWIE „HAWANKA” URODZONEJ 02.03.2004r.
więcej na www.bip.jednorozec.pl/aktualnosci

 

Gminna Biblioteka Publiczna w Jednorożcu oraz filie biblioteczne w Olszewce i Parciakach, zapraszają wszystkich miłośników dobrej książki do odwiedzenia nas w najbliższym czasie.
Dzięki dotacji z budżetu państwa i środków finansowych przekazanych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego nasze księgozbiory zostały powiększone o kolejne nowości wydawnicze.
Aby wyjść naprzeciw Państwa oczekiwaniom, nasze zbiory biblioteczne zostały poszerzone o książki dla wszystkich grup wiekowych jak również kilku gatunków literackich.
Wśród nowych pozycji książkowych znajdziecie Państwo: bajki i książki dla dzieci i młodzieży, książki ulubionych autorów, jedne z gatunku kryminału, sensacji, historii czy też z popularnego zwłaszcza wśród wiernych czytelniczek gatunku romansu.
Serdecznie zapraszamy do nas, czeka na Was mnóstwo ciekawych przygód, zabawnych historii, baśniowych i tych zwyczajnych postaci, a to wszystko na wyciągnięcie ręki, naprawdę warto. (w załączeniu fotki niewielkiej części nowo zakupionych książek)

Do zaczytania jeden krok…
Zapraszamy do fotogalerii na naszej stronie https://www.facebook.com/jednorozecbiblioteka/

Eugenia Bonalska
Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Jednorożcu

 

Dostępne u nas czasopisma:

 glos logo

 logo pamiec pl small

 przyjaciolka

 tygodnik przasnysz

wsieci

 

 

time

swierszczyk

poradnik